สถิติการตรวจพิสูจน์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จำแนกตาม ประเภทคดี

วันประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทคดี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทั้งหมด
คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน คดี วัตุพยาน
คดีใต้ 28 108 55 217 33 95 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 461
คดีทั่วไป 502 2019 357 1623 341 2040 327 1261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1527 6943
รวมทั้งหมด 530 2127 412 1840 374 2135 340 1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1656 7404